Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Op alle werkzaamheden en contacten van tekstsite.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1. Overeenkomsten worden geacht te zijn aangegaan op het moment van het ontvangen van een schriftelijke bevestiging of een bevestigde e-mail.
2. Tot overdracht aan de opdrachtgever blijft al het bewerkte materiaal intellectueel eigendom van de opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer is ten aanzien van het door opdrachtgever verstrekte geheimhouding verplicht.
4. Bij het niet tevreden zijn van de opdrachtgever zal opdrachtnemer een tweede resultaat produceren. De daaraan te besteden tijd is maximaal 30% van de eerder bestede uren.
5. Bij geschil over de kwaliteit van het geleverde zal door partijen een onafhankelijke deskundige ingeschakeld kunnen worden. De kosten hiervan worden gelijkelijk gedragen. Worden partijen het niet eens dan kan elk voor eigen rekening een onafhankelijk deskundige inschakelen. Blijft overeenstemming uit dan beslist de bevoegde rechter. Partijen worden dan geacht domicilie te kiezen in Amsterdam.
6. In afwijking van de tarieven kan ook een zogenaamde projectprijs worden afgesproken. Partijen omschrijven dan gezamenlijk het te behalen resultaat en spreken een totaalprijs af.
7. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van eventuele rechten van derden op de aan de opdrachtnemer geleverde teksten.
8. Bij het niet tijdig betalen van een rekening zal de wettelijke toegestane rente in rekening gebracht worden.